• Bizi Arayın: 0312 419 45 31

Tag Archives: iş hukuku avukatı ankara

İşçi Davaları: İşçi Haklarının Korunmasında Önemli Bir Araç

İşçi davaları, çalışanların haklarını korumak ve iş ilişkilerinde adaleti sağlamak amacıyla hukuki bir sürecin başlatılmasıdır. İşçi davaları, işçilerin çalışma koşullarını, ücretlerini, sosyal haklarını ve işveren tarafından uygulanan haksız muameleleri yasal olarak koruma altına alır. Bu tür davalar, iş hukuku alanında önemli bir yer tutar ve işçi haklarının korunması için etkili bir araç olarak kullanılır.

İşçi davalarının başlıca amacı, işçilerin çalışma ilişkisinde adil bir şekilde muamele görmelerini sağlamaktır. İşçiler, işverenleriyle aralarında bir sözleşme veya anlaşma yaparak çalışma ilişkisine girerler. İşçi davaları, bu sözleşmenin ve iş hukuku düzenlemelerinin işveren tarafından ihlal edildiği durumlarda devreye girer. İşçi davaları, çalışanların haklarının ihlal edildiği durumlarda tazminat taleplerinin yanı sıra işverenin haksız eylemlerinin durdurulması veya düzeltilmesini de amaçlar.

İşçi davalarında sıkça karşılaşılan konulardan biri, işçinin iş sözleşmesinin haksız bir şekilde sonlandırılmasıdır. İşverenin geçerli bir sebep olmaksızın işçinin işine son vermesi veya işçinin maruz kaldığı ayrımcılık nedeniyle işten çıkarılması durumunda işçi, hukuki yollara başvurarak haklarını savunabilir. İşçi davaları ayrıca ücretlerin eksik ödenmesi, fazla mesai ücreti talepleri, iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri, mobbing ve cinsel taciz gibi konuları da kapsar.

İşçi davalarında, işçinin haklarını savunması için avukat tutma hakkı vardır. İşçi avukatı, müvekkilinin haklarını savunur, delilleri toplar ve işverenin haksız eylemlerini kanıtlamaya çalışır. Mahkeme sürecinde, tarafların iddiaları dinlenir, deliller değerlendirilir ve karar verilir. İşçi davaları genellikle çalışma mahkemelerinde veya iş mahkemelerinde görülür ve bu mahkemeler uzmanlaşmış hakimler tarafından yönetilir.

İşçi davaları, işçi haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Bu davalar, işçilerin haksız muamelelere karşı korunmasını sağlar, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini teşvik eder ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. İşçi davaları, iş ilişkilerinde denge ve adalete dayalı bir ortamın oluşmasına yardımcı olur ve işçilerin güvence altında olduğu bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlar.

Bu bağlamda, işçi davaları işçi haklarının korunması ve iş ilişkilerinde adil muamele sağlanması için önemli bir araçtır. İşçiler, haklarının ihlal edildiği durumlarda hukuki yollarla mücadele edebilir ve adaletin sağlanmasını talep edebilir. İşverenlerin iş hukuku düzenlemelerine uyum sağlaması ve işçi haklarını gözetmesi ise işçi davalarının önlenmesinde en etkili yol olacaktır.

is-kazaları-hukuku

İş Kazaları Hukuku

İş Kazaları Hukuku

Uzun yıllardan beri İş hukuku avukatı Ankara olarak hizmet sunan büromuz; iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine destek olmaktadır. İş Hukuku, hizmet sözleşmesi ile çalışan işçileri ve bu işçileri çalıştıran işverenler arasındaki hukuki ilişkileri düzenler. Temel olarak işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve çözüme ulaştırılması amacıyla düzenlenmiştir. İş Hukukunda temel alınan işçinin korunması ilkesi, geniş bir alana sahip olması sebebiyle ayrı bir kanunun düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ülkemizde de bu şekilde, 4857 Sayılı İş Kanunu ismi ile özel ve ayrı bir kanun bulunmaktadır. İş avukatları da bu kanundaki düzenlemeler doğrultusunda işçilerin haklarını gözetir. Genel olarak İş Hukuku’na bağlı olan kanunları: İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu olarak sıralayabiliriz.

İş Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ülkemizde görülen davaların oldukça büyük bir kısmını iş davaları oluşturur. Büromuz iş hukuku avukatı Ankara olarak, aşağıda yer verilen dava türlerinde iş avukatı olarak hizmet sunmaktadır. Bu davalar genel olarak; işçi alacakları davası, hizmet tespit davaları ve iş kazası davalarından meydana gelmektedir.

İşçi Alacağı Davaları
Ankara avukat ve hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz;

• Kıdem Tazminatı Davası
• İhbar Tazminatı Davası
• Ücret Alacağı Davası
• Fazla Mesai Ücreti Davası
• Yıllık İzin Ücreti Davası
• Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Ücreti Davası
• Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Ücreti Alacağı Davası
• Kötü Niyet Tazminatı Davası
• Prim ve İkramiye Ücreti Davası
• Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası
• Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası
• Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası
• Bakiye Süre Ücreti Davası
• İşe İade Davası
• Boşta Geçen Süre Tazminatı Davası
• İşe Başlatmama Tazminatı Davası
Alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

İş Hukuku Tespit Davaları ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Davalar
İş hukuku avukatı Ankara olarak;

• Hizmet Tespiti Davası (Sigortalılığın Tespiti Davası)
• Prime Esas Kazancın Tespiti Davası
• İş Kazası Tespit Davası
Alanlarında müvekkillerimize destek sunuyoruz.

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Davalar
Büromuz, işyerinde meydana gelen kazalar nedeniyle açılan;

• İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat Davası
• Maluliyet Oranının Tespiti Davası
• Oranına İtiraz Davası
• Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası
Dava türlerinde Ankara avukat ve iş avukatı olarak hizmet sunmaktadır.

İş Hukukunun Kapsamı

İş Hukuku, hizmet sözleşmesi ile işverenin emir ve talimatı altında çalışan işçi ve bu işçiyi çalıştıran işveren arasındaki ilişkileri düzenler. Ancak, İş Hukuku içinde değerlendirilen bazı sözleşmeler 4857 Sayılı İş Kanunu’na girmekteyken; bazı sözleşmeler ise Borçlar Hukuku alanına girmektedir.
Bu nedenle İş Hukuku kavramını daha iyi kavrayabilmek için iş hukukunun, hangi tür hukuki ilişkileri kapsadığını bilmek gerekir. Biz de bu noktada işçilerin haklarına ulaşabilmesi amacı ile iş hukuku avukatı Ankara olarak hizmet vermekteyiz.

Örneğin, kendi hesabına; serbest ve bağımsız şekilde çalışan kişiler, İş Hukuku kapsamına girmemektedir. Çünkü , İş Hukuku bir işveren adına, onun talimat ve emirlerine bağlı şekilde görülen işler nedeniyle meydana gelen hukuki ilişkileri düzenler. İş avukatı da bu kanun uyarınca işçilerin haklarını elde etmesinde bir araç görevi görür.

7036 Sayılı İş Kanunu ile hangi sözleşmelerin İş Mahkemeleri’nde görüleceği düzenlenmiştir. Bu kanuna göre İş Mahkemeleri’nde görülecek sözleşmeler şunlardır:

• 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlar,
• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda hizmet sözleşmesine tabii çalışanlar,
• 5953 sayılı Kanuna tabi olan gazeteciler,
• 854 sayılı Kanuna tabi olan gemi adamları.
İşçiyle işveren arasında kurulan iş sözleşmesi; taraflardan herhangi birinin ölümüyle, tarafların anlaşmasıyla, sözleşme süresinin dolması ya da fesih yoluyla sona erebilir. İş sözleşmesinin sona ermesinde feshin nasıl gerçekleştiği iş hukuku avukatı Ankara için önem arz eder. Çünkü, işçinin alacağı tazminat da bu feshe bağlıdır.

Feshin; haklı ya da haksız olması, geçerli veya geçersiz fesih olmasına gibi durumlar karşısında, işçinin alacakları da etkilenir. İş davaları, hukukun ayrıntılı bir dalıdır. Bu nedenle, bir hak kaybı yaşamamanız adına Ankara avukat için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesi özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevli temel iki mahkemedir. Kanunda özel olarak, bir dava türü için özel bir mahkemenin görevli olacağı belirtildi ise uyuşmazlığı çözecek mahkeme de o olacaktır. İş davalarına bakan mahkemeler ise bu sebeple iş mahkemeleridir. Eğer yargı çevresinde iş mahkemesi bulunmuyor ise iş avukatı davayı asliye hukuk mahkemesinde açar.

Davanın nerede açılacağı ise ayrı bir konudur. Davalı işverenin yerleşim yeri mahkemesi veya işin görüldüğü yer mahkemesinde iş davası açılabilir. Biz de iş hukuku avukatı Ankara olarak, Ankara ’da ki iş davalarını takip etmekteyiz. Son olarak belirtmek gerekir ki; davalının birden çok olması halinde, davalılardan herhangi birinin yerleşim yerindeki mahkemede de dava açılabilir.

Ankara İş Mahkemeleri Hangi Adliyede?

Ankara İş Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleri, Çankaya Ek Binası’nda bulunmaktadır. Ankara ’da şu an yaklaşık 66 İş Mahkemesi bulunmaktadır.

İş Davası Ne Kadar Sürer?
İş davasının ne kadar sürede karara çıkacağı; tarafların süreleri takip etmesine, tanıklara, mahkemenin yoğunluğuna ve tebligatlara varıncaya kadar birçok farklı faktöre bağlı olarak değişir. Bu sebeple net bir süre verilemez. Ankara avukat ve hukuki danışmanlık hizmeti veren büromuz, davaların hızlı şekilde sonuçlandırılmasına önem vermektedir. Genel olarak iş davaları, yaklaşık 1 ila 1,5 sene arasında karara çıkmaktadır.
İş Davası Avukat ve Masrafı Ne Kadar?
İş davalarında masraf; davanın türüne, tanık ve bilirkişi sayısına, harca esas dava değerine ve talep edilen miktara göre değişir. Bu nedenle detaylı bilgi almaksızın net bir meblağ söylenememektedir. Dava masrafları hakkında daha detaylı bilgi almak için iş hukuku avukatı Ankara olarak bize ulaşabilirsiniz.

İş Hukuku Avukatı Vekalet Ücreti

İş davaları açısından, avukatlık ücretinin belirlenmesi için taraflar aralarında sözleşme düzenleyebilir. İş avukatı ve müvekkil arasında sözleşme yapıldı ise 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olmamak şartıyla sözleşme hükümleri geçerli olur. Asgari Ücret Tarifesinin altındaki ve üst sınırı geçen kısım geçersiz sayılır.
İş mahkemesi davaları ve iş hukuku alanında daha detaylı bilgiye ulaşmak amacıyla Ankara avukat ve hukuki danışmanlık hizmeti için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

İş Kazasında İşvereninin Sorumluluğu Nedir?

İş kazaları avukatının görüşüne göre İşverenin iş kazası dolayısıyla meydana gelen zarardan tehlike esasına dayalı kusursuz sorumluluğu bulunduğu düşünülür.
Yargıtay’ın dayandığı ilke olan tehlike(risk) ilkesine göre işveren kazada bir kusuru olmasa da meydana gelen zarardan sorumludur.
İş kazası avukatlarının da karşılaştığı üzere İş davalarında bu kural üzerinden yargılama yapılmakta ve çoğu zaman davalı firmalar tazminatla karşı karşıya kalmaktadır.
”…Risk ilkesi ve bunun sebep olduğu sorumluluk bir Yargıtay kararında şu şekilde açıklanmıştır:
Gerçekten kimi tehlikelerle dolu uğraşılardan doğan zararlı sonuçlar, bazı kere insan eylem ve iradesi dışında meydana gelebilir. Dış çevrede belirli tehlikeler yaratan uğraşı ve davranışların sonuçlarından kaçınma ve bunları önleme olanağı olmasa bile, bu uğraşlardan yararlananlar bundan sorumlu olmalıdır.
Zarar sorumluluk kaynağı tehlikeye bağlı olarak ortaya çıkar. Risk nazariyesi olarak nitelendirilen ve kabul edilen bu görüş çerçevesinde vücut gücüyle topluma yararlı işler sağlama amacında bulunan kişiler korunur.
İş kazaları avukatı olarak görüşümüz burada işverenin iş kazası nedeniyle sorumluluğu akdi bir sorumluluk olarak sadece kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya suç sayılır bir eylemi sonucu meydana gelen zararlara ilişkin olmayıp, tehlike(risk) nazariyesine dayalı kusursuz sorumluluğu da içerir.
Zira işveren iş akdiyle, işçisini iş ve işyeri tehlikelerine karşı korumayı taahhüt ettiği gibi, önlenmesi mümkün olmayan tehlikelerden doğacak zararları da taahhüt etmiş sayılır….”
Belirttiğimiz Yargıtay kararına dayanak olan eski tarihli bir karar da bu yönde düzenleme getirmiştir. Y.9. HD. 19.12.1969, 8905/11732 sayılı kararı uyarınca;

“ İş hukuku alanındaki bilimsel içtihatlar ve özellikle risk nazariyesi, sanayinin gelişmesiyle iş kazalarına karşı işçilerine garantiler getirme zorunluluğunun belirgin bir ifadesi olarak görünür.
Yine meseleyi sosyal plan üzerinde inceleyen risk nazariyesi, bütün sosyeteyi faydalandıran bir ilerleyiş hamlesine, elleri ile çalışanları feda etmenin en ilkel adalet fikrine karşıt olacağı görüşünü savunur. Bu nazariyeden ilham alınarak, iş kazalarında klasik sorumluluk kurallarının iktibası yoluna gidilmiş ve işverene risk yükleyen içtihat da hukukun temel ilkelerinden biri olarak vücut bulmuştur.”
Söz konusu Yargıtay kararları dikkate alındığında; İş kazası avukatları olarak görüşümüz işverenin kusursuz sorumluluk esaslarına göre sorumlu tutulduğu tazminat davalarında sorumluluğu doğuran unsur işveren dışındaki bir şahsın kusuru ya da kaçınılmaz olaylardır.
İşverenin sorumluluğu için tehlikenin işin yürütülmesi esnasında ortaya çıkmış olması yeterlidir. İş kazası avukatına dava konusu kazayı ayrıntıları ile anlatmanız yargılama aşamasında oluşabilecek olumsuzlukları giderci etki doğuracaktır.

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA