• Bizi Arayın: 0312 419 45 31

Tag Archives: ankara boşanma hukuk

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatlığı: Aile Hukukunda Bir Uzmanlık Alanı

Boşanma avukatlığı, evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili hukuki süreçleri yöneten ve müvekkillerini boşanma davalarında temsil eden bir avukatlık alanıdır. Aile hukukunun bir parçası olan boşanma avukatlığı, boşanma, mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka ve diğer ilgili konularla ilgilenir.

Boşanma avukatlarının görevleri, müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamak, boşanma davalarını hazırlamak, müzakereleri yönetmek, dava sürecini takip etmek ve müvekkillerini mahkemede temsil etmektir. Bu süreçte, avukatlar müvekkillerinin haklarını korumak, çıkarlarını gözetmek ve adil bir sonuç elde etmek için çalışırlar.

Boşanma davalarında avukatların rolü şu şekilde özetlenebilir:

 • Hukuki Danışmanlık: Boşanma avukatları, müvekkillerine boşanma süreci ve ilgili konular hakkında hukuki danışmanlık sağlar. Müvekkillere boşanma seçenekleri, mülkiyet bölüşümü, çocuk velayeti ve nafaka gibi konularda bilgi vererek doğru kararlar vermelerine yardımcı olurlar.
 • Dava Hazırlığı: Boşanma avukatları, müvekkillerinin boşanma davalarını hazırlar. Bu süreçte, gerekli belgelerin toplanması, dava dilekçesinin hazırlanması, mülkiyetin ve varlıkların değerlendirilmesi, çocuk velayeti düzenlemelerinin yapılması gibi adımları takip ederler.
 • Müzakereleri Yönetme: Boşanma avukatları, taraflar arasındaki müzakereleri yönetir. Anlaşmazlıkların çözümü için müvekkillerini temsil eder ve müzakerelerde uzlaşma sağlamaya çalışır. Böylece tarafların uzlaşması ve anlaşma yoluyla boşanma sürecinin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi amaçlanır
 • Dava Sürecinin Takibi: Boşanma davaları mahkeme sürecini içerir ve avukatlar, dava sürecinin takibini yapar. Mahkeme evraklarının düzenlenmesi, duruşmalara katılım, delillerin sunumu ve mahkeme prosedürlerinin takibi gibi işlemleri gerçekleştirirler
 • Mahkeme Temsili: Boşanma avukatları, müvekkillerini mahkemede temsil eder. Mahkeme duruşmalarında müvekkil adına konuşurlar, kanıtları sunarlar ve müvekkilin haklarını savunurlar. Adil bir sonuç elde etmek için hukuki argümanları sunarak müvekkilin çıkarlarını korurlar.

Boşanma avukatlığı, duygusal ve hukuksal karmaşıklığı olan bir alandır. Avukatlar, müvekkillerine hukuki destek sağlamakla birlikte, duygusal destek sunmak ve müvekkillerin zorlu bir süreçten geçerken adil bir şekilde temsil edildiğini hissetmelerini sağlamak için de çaba sarf ederler.

Boşanma avukatlığı, boşanma sürecini yöneten ve müvekkillerini hukuki açıdan destekleyen önemli bir avukatlık alanıdır. Boşanma avukatlarının görevi, müvekkillerin haklarını korumak, adil bir sonuç elde etmek ve müvekkillerin bu zorlu süreçte desteklenmesini sağlamaktır.

Ceza Avukatlığı: Adaletin Savunucusu

Ceza hukuku, bir toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç işleyen kişilere yönelik yaptırımların belirlendiği bir hukuk dalıdır. Ceza davalarında, suçlu veya suçsuz her bireyin hakkını etkin bir şekilde savunması ve adil bir yargılama süreci geçirmesi önemlidir. İşte bu noktada ceza avukatları, adaletin savunucusu olarak önemli bir rol üstlenirler.

Ceza Avukatının Görevleri: Ceza avukatları, müvekkillerini hukuki süreçler boyunca temsil eden ve onların haklarını koruyan profesyonellerdir. Ceza davalarında, bir kişinin suçlu veya suçsuz olduğunu kanıtlamak veya savunmak gibi önemli sorumlulukları vardır. İşte ceza avukatlarının temel görevleri:

 1. Müvekkil Temsili: Ceza avukatları, müvekkillerini yasal süreçler boyunca temsil ederler. Müvekkillerinin haklarını korumak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak için gerekli adımları atarlar. Savunmanın bir parçası olarak, suçlamaları inceleyip müvekkillerini suçlu bulan kanıtlara karşı savunma stratejileri oluştururlar.
 2. Araştırma ve Hazırlık: Ceza avukatları, davanın tüm yönlerini araştırır ve müvekkillerinin durumunu en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli bilgileri toplarlar. Kanıtları incelemek, tanıklarla görüşmek ve gerektiğinde uzmanlardan danışmanlık almak gibi adımları atarlar. Bu süreçte, hukuki stratejiler geliştirir ve savunma için güçlü bir temel oluştururlar.
 3. Müzakereler ve Anlaşmalar: Ceza avukatları, bazen müvekkilleri adına ceza davalarında anlaşma yapma yolunu tercih ederler. Ceza davaları genellikle mahkemede tam bir yargılama süreciyle sonuçlanmadan önce uzlaşma ve anlaşmalarla sonuçlanabilir. Ceza avukatları, müvekkillerinin lehine olan en iyi anlaşmayı müzakere etmek için savunma stratejilerini kullanırlar.
 4. Mahkeme Duruşmaları: Ceza avukatları, mahkeme duruşmalarında müvekkillerini temsil eder ve savunma yaparlar. Kanıtları sunmak, tanıkları sorgulamak ve yargıç ve jüri üyelerini etkilemek için argümanlar sunmak gibi görevleri üstlenirler. Mahkemede etkili bir savunma sunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar.
 5. Ceza avukatları, hukukun adaletini temsil etmek için önemli bir rol oynarlar. Müvekkillerinin haklarını koruyarak adil bir yargılama süreci sağlamak, adaletin yerini bulmasına yardımcı olur. Ceza avukatlarının hukuki bilgi, deneyim ve savunma becerileri, adaletin sağlanması için vazgeçilmezdir. Toplumun güvenliğini sağlamak ve suçla mücadele etmek için ceza avukatlarının katkıları önemli ve değerlidir.
bosanma-hukuku

Boşanma Hukuku

Boşanma hukuku ve boşanma davası, evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi için açılan inşai nitelikte bir dava türüdür. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir. Boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişir. Ancak, her iki tür boşanma davası da Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açabilir. Boşanma davası dilekçesi, boşanma sebeplerini, bu sebeplerin nasıl ispat edileceğini, tanıkların ad-soy ad ve adreslerini, bazı kurumların elinde olup mahkemeden yazı yazılarak getirtilmesi talep edilen belge veya kayıtlara ilişkin açıklamaları da içermelidir .Çekişmeli Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Aile Mahkemesi’ne bir dava dilekçesi verilerek çekişmeli boşanma davası açılır. Davalı tarafın, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verme hakkı vardır. Dava ve cevap dilekçesinde dayanılan deliller ayrı ayrı gösterilmelidir. Davacı, davalının verdiği cevap dilekçesinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içinde karşı bir cevap dilekçesi verebilir. Davalı da davacının verdiği cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde bir cevap dilekçesi verebilir. Özetle, her iki taraf da olayları tartışmak için mahkemeye ikişer adet dilekçe vermektedir.

Delillerin ise kural olarak verilen bu dilekçelerde gösterilmesi, hangi olayın hangi delille ispatlanacağının da belirtilmesi gerekir. Dilekçelerin verilmesinin hemen akabinde, dilekçelerde tanık deliline dayanılmışsa, tanıkların ad-soy ad ve iletişim bilgilerinin gösterildiği bir “tanık listesi dilekçesi” verilebilir. Ancak, tanıkların dava dilekçesi ile cevap dilekçelerinde gösterilmesi usulen daha yerindedir.

Dilekçeler aşaması bittikten sonra aile mahkemesi her iki tarafı ilk duruşmaya çağıracaktır. Bu duruşmanın adı, “ön inceleme duruşması“dır. Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır, zorunlu hallerde ikinci bir ön inceleme duruşması yapılabilir. Ön inceleme duruşmasında davacı ve davalı tarafa, dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilir.

Ön inceleme duruşmasından sonraki duruşmalar tanıkların dinlendiği, delillerin getirtilerek tartışıldığı “tahkikat duruşması” aşamasıdır. Her olayın özelliğine göre farklılık arz etmekle birlikte tahkikat duruşmaları birden fazla kere yapılabilir. Tarafların tüm delillerinin toplanarak tartışıldığı tahkikat duruşmalarının sonunda “sözlü duruşma” yapılarak taraflar son kez dinlenir ve boşanma davası hakkında hüküm verilir. Çekişmeli boşanma davasındaki bu süreç yaklaşık olarak 1 yıl ile 3 yıl arasında sürmektedir.

Boşanma davasında yargılama, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yukarıda anlattığımız genel hükümlere tâbidir. Ancak, hem çekişmeli hem de anlaşmalı boşanma davasında uygulanması gereken MK. m.184’teki özel kurallar da şu şekildedir:

 • Hâkim , boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 • Hâkim , bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez
 • Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
 • Hâkim , kanıtları serbestçe takdir eder.
 • Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 • Hâkim , taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Davanın Sonucu Ne Olur?

Boşanma davasında genellikle iki taraf da diğer tarafın kusurunu ispatlayarak davanın kendi lehine sonuçlanmasını sağlamaya çalışır. Ancak bazen eşlerden biri boşanmak istemeyebilir. Bu durumda boşanma davasını açan eş, karşı taraf boşanmak istemese bile davasını ispatlayarak boşanabilir. Boşanmak isteyen eş dava dilekçesindeki olayları ispatlamak için tanık dinletebilir veya başkaca belge ve delili varsa mahkemeye sunabilir.

Boşanmak istemeyen eş, boşanma davasına neden olan olaylarda hiçbir kusuru olmadığını ispatladığı takdirde boşanma davası reddedilir. Yani, boşanmak istemeyen eşin kusuru kanıtlanamadığı takdirde mahkemenin boşanma kararı vermesi mümkün değildir.

Yukarıda yer alan bilgilerden hareketle Ankara boşanma avukatı kapsamında değerlendirilen tüm analizler sizlere bilgi sunmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki son zamanlarda artan boşanma sorunlarına çözüm olarak donanımlı bir hukuk sürecine dahil olmalısınız. Bu noktada sizler için boşanma hukuku kapsamında verimli bilgiler sunarak ilerleme sunmaktayız. Hukuki süreçler konusunda her detay için destek alabileceğinizi belirtmek isteriz. Konuyla ilgili Gediz Hukuk bürosu ile iletişime geçerek süreç hakkında detaylı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

Ankara boşanma avukatı için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA