• Bizi Arayın: 0312 419 45 31

Blog

İcra Davaları

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku medeni usul hukukunu tamamlayan bir hukuk dalıdır. Hukuk mahkemelerinin verdiği hükümler, lehine karar verilen kişi tarafından doğrudan doğruya icra edilemez. Yargılama sonucunda haklı çıkan taraf aldığı mahkeme kararını (ilamı) icra dairesine götürerek icra ettirir. İşte böyle bir kararın nasıl yerine getirileceğini icra hukuku düzenler. İcra hukuku, özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmekle görevli hukuk mahkemelerinin vermiş oldukları hükümlerin (ilamların) gerektiğinde devlet organları eliyle zorla yerine getirilmesi yöntemlerini ve bu konuda hangi organların yetkili olduğunu gösteren hukuk kurallarından oluşur.

İcra işleri Türk hukuk düzeninde icra dairelerine bırakılmıştır. İcra hukukunun başlıca inceleme konuları: icra teşkilatı, şikayet, icra harç ve giderleri, tebligat, süreler, ödeme emri, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması, mal beyanı, haciz, satış vb. İflasta, borçlunun haczi caiz bütün malları satılır ve satış bedelinden borçlunun bütün borçları, alacaklılara ödenir. İflas hukuku, iflas usulünü düzenleyen hukuk dalıdır.

Hukuk sistemimizde, kural olarak sadece tacirler iflasa tabidir. İflasa, alacaklıların talebi üzerine ticaret mahkemesi karar verir. İflasa karar verilince borçlu ‘müflis’ adını alır. Müflisin haczedilmesi caiz bütün malları ‘iflas masası’ ismi verilen bir bütün meydana getirir. İflas hukukunun konularından bazıları: iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflas masasının idaresi, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, tasfiye, iptal davası, konkordato vs.

Türkiye’de icra ve iflas hukuku kuralları 9 Haziran 1932 tarih ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunda bugüne kadar sayısız değişiklik yapılmıştır.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, medeni hukukun ayrılmaz bir parçasıdır. Genellikle borçlar hukuku, özel hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de borçlar hukuku kuralları, 22 Nisan 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile düzenlenmişti. 11 Ocak 2011 tarih ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Borçlar hukuku, özel hukukun kişiler arasındaki borç ilişkisini düzenleyen bölümü olarak tanımlanmaktadır. Borç ilişkisi, iki taraf arasında mevcut olup, bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya yapılmamasını öngören bağ şeklinde tanımlanır.

Ceza hukukunda olduğu gibi borçlar hukukunda da, bu hukuk ‘genel hükümler’ ve ‘özel hükümler’ olmak üzere ikiye ayrılır:

  1. Borçlar hukukunun genel hükümler kısmında, borç kavramı, borç ilişkisi, sorumluluk kavramı, borçların doğumu, sözleşme, öneri (icap) ve kabul, hata, hile, gabin (büyük oransızlık), temsil, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme, alacağın devri, borcun devri, borçların sona ermesi, ibra (temize çıkarma), yenileme, birleşme, takas gibi kavram, kurum ve ilişkiler incelenmektedir.
  2. Borçlar hukukunun özel hükümler kısmında ise: Satış, trampa (takas), bağışlama, kira, ariyet (emanet), hizmet, istisna, vekalet, havale, vedia (korunması, saklanması için kendisine eşya bırakılan kimsenin durumunu gösteren sözleşme), kefalet (kefillik) sözleşmeleri gibi çeşitli borç ilişkilerinin kuruluşu, hüküm ve sonuçları incelenmektedir.

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Kişilerin bir eşya üzerindeki hakimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısıyla diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.Eşya hukukunun konusunu büyük çapta ‘ayni haklar’ oluşturmaktadır. Ayni haklar, eşya dediğimiz maddi mallar üzerinde sahibine geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Eşya hukukunun düzenleme konularından bazıları: Ayni hak, eşya, zilyetlik (bir malı elinde bulundurma ve kullanmakta olma durumu), zilyetliğin kazanılması ve yitirilmesi, zilyetliğin korunması, tapu sicili, mülkiyet, müşterek mülkiyet (paylı mülkiyet), taşınmaz mülkiyeti vs.

Türkiye’de eşya hukuku kuralları Türk Medeni Kanununun 683 ila 1027’inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Bir gerçek kişinin ölümünden sonra, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının, yani terekesinin kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşan medeni hukuk dalıdır.

Miras hukukunun düzenlediği başlıca konular: Yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyet, mirasçı atama, belirli mal bırakma, şart, mükellefiyet (yükümlülük), ikame (dava açmak), vasiyeti yerine getirme görevlisi (tenfiz memuru), miras sözleşmesi, mirasın paylaştırılması vb. Türkiye’de miras hukuku kuralları Türk Medeni Kanununun 495 ila 682’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Miras Hukuku davalarını Miras Hukuku Avukatı yürütmektedir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Kişinin içinde bulunduğu ve aile denen topluluğun üyeleri ile olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır.Aile hukukunun başlıca inceleme konuları: Nişanlanma, evlenme, karı-kocanın karşılıklı hak ve ödevleri, mal rejimleri, evliliğin sona ermesi, boşanma, hısımlık, nesep (soy bağı), evlat edinme, velayet vs.

Aile hukuku kuralları Türk Medeni Kanununun 118 ila 494’üncü maddelerinde düzenlenmiştir.

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA